"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
24 Mayıs 2024 Cuma

ODA/BORSA MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Borsamız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 3-4 Şubat 2024 tarihlerinde TOBB Başkanımız Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlunun katılımı ile TOBB de gerçekleşen Oda/Borsa Meclis Üyeleri bilgilendirme seminerine katıldı....

İşgücü Piyasası Araştırması

Sayın Üyemiz,   Türkiye İş Kurumu Genel müdürlüğü Eskişehir il müdürlüğü tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kurumumuz Stratejik Planı gereği yerel düzeyde yılda en az bir defa İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) gerçekleştirilmektedir.   Bu kapsamda 2024 yılı İPA alan çalışması 81 İl Müdürlüğü tarafından 15 Nisan - 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İşgücü Piyasası Araştırması, Kurumumuzca sunulan birçok hizmete girdi sağlamaktadır. Araştırma kapsamında tespit edilen açık işler ile temininde güçlük çekilen ve gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin veriler, Yıllık İşgücü Eğitim Planı hazırlanırken ilgili mevzuat gereği dikkate alınmakta; kurs, program ve bölümler bu araştırma sonuçlarına göre açılmaktadır. Kurum ve kuruluşlardan alınan bu bilgiler, yalnızca istatistiksel çalışmalarda kullanılmak maksadıyla toplanmakta olup, gizliliği 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile teminat altına alınmıştır.   Belirlenen işyerleri ile kurumumuz personeli iletişime geçerek, cevaplanması yasal zorunluluk olan İşyeri Bilgi Formları doldurulacaktır. Çalışmanın uygulanması ve işyerlerine duyurulması hususunda işbirliğinize ihtiyaç duyulmuş olup irtibata geçecek personelimize yardımcı olunması hususu dile getirilmiştir.   Üyelerimize duyurulur.    Saygılarımızla,   Gültekin GÜLER Genel Sekreter...

BAŞKANLARDAN ZİYARET

    Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve  Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan ÇAKIR Borsamıza nezaket ziyaretinde bulundular....

TMO 2023 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYATLARI DUYURUSU

 Sayın Üyemiz,   Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları; Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton, Arpa için ise 7.000 TL/Ton, olarak 06/06/2023 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre TMO alımlarına ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız.   Üyelerimize duyurulur.       Saygılarımızla,          GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter...

KALICI KONUT KAMPANYASI

    Gün birlik olma günü. Azı çoğu yok. İster tek bir tuğla. İster bir ev. Elinizden ne gelirse. "Konut Seferberliği" kampanyasına herkesin desteği çok kıymetli.   Bilgi için https://tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php   ...

TEDARİKÇİM DEPREM BÖLGESİNDEN PROGRAMI

Türkiye genelindeki büyük ölçekli işletmelerin hammadde ve ara madde ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılamasını sağlayarak, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya merkezli yaşanan depremlerden etkilenen işletmelerin yeniden faaliyete geçme sürecini hızlandırmak ve destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı” başlatılmıştır. Hammadde ve ara malı ihtiyaçlarını deprem bölgesinden tedarik etmek isteyen büyük ölçekli işletmelere destek oluyoruz. Deprem bölgesinden alım yapmak isteyen büyük ölçekli işletmeler ile deprem bölgesinden satış yapmak isteyen işletmeleri bir araya getiriyoruz. Programa katılarak satın alma ihtiyaçlarını deprem bölgesinden karşılamak isteyen büyük işletmelerin aşağıdaki formu doldurarak ön başvuru yapmaları gerekmektedir. Deprem bölgesinde yer alan tedarikçi işletmelerin bilgileri ön başvurunun ardından büyük işletmelerle paylaşılacaktır.     Daha fazla bilgi ve programa katılmak için:  https://tobb.org.tr/tdb  ...

Duyurular

Tüm Haberler +
Irak ta Düzenlenecek Fuarlar hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;Irak ta önümüzdeki dönemde düzenlenecek fuarlara ilişkin bilgiler yer almakta olup söz konusu yazı ekte iletilmektedir.Bilgisi yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
24.05.2024
ELAS Satış Platformunun Devreye Alınması Hakkında

Sayın Üyemiz,

TMO tarafından Borsamıza iletilen yazıda;KuruluşumuzsatışlarınıngerçekleştirilmesiamacıylawebtabanlıyeniElektronik Alım ve Satış Platformu (ELAS) https://elas.tmo.gov.tr/ ticaret portalı devreyealınmıştır. YeniplatformELAS2024Haziranayındaöncelikliolarakmısırsatışlarımızdakullanılacaktır.Bu nedenleüyelikişlemlerindemısırkullanıcılarına(yumurta,beyazet,yemfabrikası)öncelikverilmesive mısırkullanıcılarınaaitüyeliklerin2024Mayısayısonunakadartamamlanmasıgerekmektedir. Firmaların üyelik bilgilerinin kendileri tarafından sisteme tanımlama durumu yeni platformda bulunmamaktaolupüyeolacakfirmayadaişletmemutlaksurettevergikaydınınbulunduğuilçe/ilinbağlı olduğu Başmüdürlüğümüze evrakları ile başvurarak üyelik işlemini yaptırmak zorundadır. Eski Satış Platformundan ELAS a üyelik aktarımı yapılmayacağından üyelik iş ve işlemleri işyerlerimizce yapılacaktır. Bukapsamdasatışbaşvurularındakullanılmaküzereplatformaüyegirişiyapılırken;

Makarna ve Bulgur Fabrikaları;

- Fiilitüketim hesaplamalarında makarna ve bulgur fabrikalarıiçin 2023 yılı yurtiçi (makarna, şehriye,bulgur)satışmiktarlarıdikkatealınacaktır.

-Talepsahibimakarna,şehriyevebulgurfabrikalarıyurtiçisatışlarınaaitmiktarbilgileriniekte( Ek-1)yeralantablodabelirtildiğişekildeyeminli mali müşavirden onaylıolarakgetireceklerdir.

-Yıllık makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olanbulgurüreticilerifiili tüketim belgeleriniyeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayiodasındanonaylıolarakgetireceklerdir.

-Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik ve makarnalık buğday tüketim miktarlarını ayrı ayrı gösterecektir.

-Talepsahiplerinin(makarna,şehriyevebulgursektöründeki)2023yılındamamulmaddeihracatı varise 2023 yılıiçerisinde Dahilde İşleme İzinBelgesi (DİİB) kapsamındafiilen gerçekleşen mamul madde ihracat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden,kati ihracat(1000)kapsamındafiilengerçekleştirmişolduklarıtoplammamulmadde ihracat miktarlarını gösteren yazıyı ise firmanın bağlı olduğu İhracatçı Birliklerinden temin ederek getireceklerdir. Bu miktarlar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

-Şayettalepsahibiadınafiilitüketiminaitolduğuyıliçerisindebelgedüzenlenmemişveyakati ihracatıyokisebudurumundayazılıolarakverilmesigerekmektedir.

-Makarnavebulgur firmalarındanhalen faaliyetteolduklarınıgösterirfaaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu bağlı oldukları odalardan onaylı olarak istenecektir. İbraz edilen 01 Mayıs 2024 vesonrasıtarihlibelgelergeçerlisayılacaktır.Kurulukapasiteraporlarındaisesongeçerliliktarihiningüncel olmasınadikkatedilecektir.

-Makarna ve bulgur fabrikaları bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek Başmüdürlüklerinize ibraz edeceklerdir.

Un fabrikaları;

- Un fabrikalarından 2023 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini (Ek-2) yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2023 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleriisefiilitüketimbelgelerini(Ek-2) mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayiodasındanonaylıolarakgetirebilecektir.

-Talepsahiplerinin2023yılındamamulmaddeihracatıvarise2023yılıiçerisindeDahildeİşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında fiilen gerçekleşen mamul madde ihracat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden getirecek ve bu miktarlar satış platformunagirilecektir.ELASPlatformuyıllıkfiilitüketimmiktarlarındanvarsaihracatıdüşereknetfiili tüketimmiktarını otomatik olarak hesaplayacaktır.Şayettalep sahibiadına fiilitüketiminait olduğu yıl içerisindemamulmaddeihracatıyokisebudurumundayazılıolarakverilmesigerekmektedir.

- Un firmalarından halen faaliyette olduklarını gösterir faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporubağlıolduklarıodalardanonaylıolarakistenecektir.İbrazedilen01 Mayıs2024vesonrasıtarihli belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkatedilecektir.

-Un fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili tüketim miktarlarının teyiti için firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek Başmüdürlüklerinize ibraz edeceklerdir.

-2023 yılı fiilitüketim kapasitesi rakamının kontrolü amacıyla 1ton buğdayın kırımıiçin 50-70 kilowatsaatelektrikenerjisitüketildiğivarsayılarak,ibrazedilenfiilitüketimkapasitelerielektrikenerjisi tüketimiilekıyaslanacaktır.1tonbuğdayınkırımıiçin50kilowatsaatelektrikenerjisininaltındaiseyeni yıllık fiili tüketim hesabı, yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarı 60 a bölünerek (50-70 kilowatsaatin ortalaması)bulunacaktır.

Yem Fabrikaları ile Besici ve Yetiştiricilere Arpa Satışı:

-YemFabrikalarından;halenfaaliyetteolduğunugösterirbelgeilekurulukapasiteraporuve2023 yılınaaitfiilitüketimbelgesi(Talepsahipleri,faaliyetteolduklarınadairbelgeyi,kurulukapasiteraporunu bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise yeminli mali müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır)istenecektir.

-Yemfabrikalarının2023yılıfiiliarpatüketimmiktarınınkontrolüamacıylatalepsahiplerinden, ilgilikurumonaylıolmaküzere2023yılındakullanmışolduğuelektrikenerjisitüketiminigösterirresmi belgeistenecektir.

  • 1 ton yem üretimi için 20-30 kilowatsaat elektrik enerjisi tüketildiği varsayılarak, fiili tüketim kapasitelerielektrikenerjisitüketimiylekıyaslanacak,tutarsızlıkolmasıhalindedüşükolanagöre işlemyapılacaktır.
  • Yapılanhesapta,1tonyemüretimiiçintüketilenelektrikenerjisi20-30kilowatsaataralığındaise bildirilen fiili tüketim rakamı kullanılacaktır.1 ton yem üretimi için 20 kilowatsaat elektrik enerjisininaltındaise yeni yıllık fiilitüketim hesabı, yıllıkelektrikenerjisitüketimmiktarı 25 a bölünerek(20-30kilowatsaatinortalaması)bulunacaktır.

- Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık arpa fiili tüketim miktarı hesaplanacaktır.

- Kanatlı hayvan yetiştiriciliğiile besiciliği yapan ve yemini kendisiimal edenişletmelereise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerinibelgelemelerihalinde,kanatlı hayvan başına günde 12 grüzerinden1 aylıktüketim miktarınakadarsatışyapılabilecektir.Hindiiçinburakamgünde65 grolarakhesapedilecektir. **Kırmacı, ezmeci ve flakeciler kesinlikle yem fabrikası olarak tanımlanmayacaktır.

Yem Fabrikaları ile Besici ve Yetiştiricilere Mısır Satışı:

- Yem Fabrikalarına yapılacak satışlarda, halen faaliyette olduğunu gösterir belge ile kurulu kapasiteraporuve2023yılınaaitfiilitüketimbelgesiistenecektir(Talepsahipleri,faaliyetteolduklarına dairbelgeyi,kurulukapasite raporunubağlıolduklarıodalardan, fiilitüketimbelgesiniiseyeminlimali müşavirlerdenonaylıolarakalacaklardır).

-Fiilitüketimhesabındabesiciveyetiştiricileriçintalepsahiplerininkayıtlıolduklarıİl/İlçeTarım Müdürlüklerindenkaçbaşvecinshayvanbeslediklerinibelgelemelerihalinde;büyükbaşhayvanbaşına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık mısır tüketim miktarı hesaplanacaktır.

-Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; broiler (etlik) tavuklar için hayvan başına günlük 60 gr, yumurtacıtavuklariçinhayvanbaşınagünlük90gr,damızlık(etlikveyumurtalık)tavuklariçinhayvan başınagünlük100grüzerinden1aylıktüketimmiktarıhesaplanacaktır.Hindivekazlariçingünde300gr, yarka,civcivvb.için20gr,hindipalazıiçinise175grüzerindenhesaplamayapılacaktır.

- Talep sahipleri(beyaz et, yumurta ve yem) mamul maddeihracatı varise fiilitüketimin ait olduğuyıliçerisindeDahildeİşlemeİzinBelgesi(DİİB)kapsamındagerçekleşen mısır ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler,bumiktaryıllıkfiilitüketimmiktarlarındandüşülerekhesaplamalarbunagöreyapılacaktır. Şayettalepsahibiadınafiilitüketiminaitolduğuyıliçerisindeithalatyapılmamışisebudurumundayazılı olarakverilmesigerekmektedir.

Genel Hükümler;

İşletmesinde güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim sistemine sahip firmaların, bu yolla üreterek kullandıkları her bir kilowatsaatelektrik enerjisi verilerinin ilgili şebeke işletmecisi (ilgisine göre TEİAŞ, dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi) tarafından sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilebildiği gibi her bir üretici için elde edilen saatlik verilerin abone grupları ve kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında şebekeye verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını belirleyebilmektedir. Dolayısıyla tahsis işlemleri sırasında dikkate alınacak fiili elektrik enerjisi tüketim miktarı şebeke işletmecisinden temin edilecektir. Firmaların bağlı bulundukları şebeke işletmecilerinden (TEİAŞ, dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi) yazılı olarak alacakları ilgili dönemde sisteme verilen net enerji miktarı bilgilerini ve şebeke işletmecisi ile imzaladıkları bağlantı anlaşmalarının bir örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bilgisi yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Gültekin GÜLER,

Genel Sekreter

24.05.2024
Hindistan-IORA Kruvaziyer Turizmi Konferansı Daveti

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;"Hindistan-Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği(IORA) Kruvaziyer Turizmi Konferansı"nın 13- 14 Haziran 2024 tarihlerinde Yeni Delhi de düzenleneceği bildirilmektedir. Konferansa kruvaziyer turizmi temsilcileri adına yapılacak kayıtların aşağıda yer alan bağlantı adresi üzerinden gerçekleştirileceği iletilmektedir.

Kayıt bağlantı adresi: https://forms.office.com/r/f67SKQwxRg

Bilgisi yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
24.05.2024
SPACE - Uluslararası Hayvancılık Fuarı / Rennes - Fransa / 17-19 Eylül 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;17-19 Eylül 2024 tarihlerinde Fransa nın Rennes şehri Parc-Expo fuar alanında SPACE Hayvancılık Fuarı nın gerçekleştirileceği iletilmektedir.

SPACE Hayvancılık Fuarı hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantı adresleri yer almaktadır:

Fuarın tanıtım videosu: https://youtu.be/Miux-F67Ypc?si=Mb7KXrioz276ANab

Fuar tanıtım broşürü: https://www.calameo.com/books/004108201f452e98dd8fc

Bilgisi yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
24.05.2024
Türkiye-Özbekistan İş Forumu, 5 Haziran 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;Ülkemizde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 3. Toplantısı münasebetiyle, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:30 da Birliğimiz tarafından TOBB İkiz Kuleler Ankara da Türkiye-Özbekistan İş Forumu düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov un teşrifleri ile iki ülkeden ilgili Bakanların iştirakiyle gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımı öngörülmekte olup, iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi beklenmektedir.

Özbekistan özel sektör heyeti deri ürünleri/ayakkabı, mobilya, tekstil, elektronik cihazlar (televizyon, buzdolabı, klima, mutfak ev aletleri gibi) ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren firmalardan oluşacak olup, söz konusu firmalarla forum öncesinde 13:00-14:30 saatleri arasında ikili görüşmeler yapılacaktır.

Bu çerçevede, forum programı ve Özbek firma listesi bilahare iletilecek olup, katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin 4 Haziran 2024 saat 13:00 e kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-ozbekistan-is-forumu-2 bağlantıda yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

Sena NAMLI BİNGÜL, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Tel: 0312 218 22 22

E-posta: sena.namlibingul@tobb.org.tr

Bilgisi yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
24.05.2024
Peşin Hububat Satışları Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

TMO tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 2024MayısayındaTMOdepolarındansatışaaçılanhububatstoklarıiçinsonparayatırmatarihi 17Mayıs2024(dahil),sonürünteslimtarihiise31Mayıs2024(dahil),olarakişyerlerinizebildirilmişti. GenelMüdürlüğümüzce;alımöncesindedepolarıntasfiyesiiçinTMOhububatdepolarında200 tonakadardepobakiyelerininveyaoluşanfazlalıklarınsatışıamacıylabudurumdaolandepolariçinson parayatırmatarihinin28 Mayıs 2024 (dahil),sonürünteslimtarihininise31 Mayıs 2024 (dahil)olarak yeniden belirlenmiştir. Fiyat, usul ve esaslar konusunda ilgi talimatımız doğrultusunda hareket edilecektir. Bilgisi yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
24.05.2024
Kazakistan dan İthalat

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı Protokolü kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Kazakistan dan ülkemize ihracat potansiyeli olan güncel ürün listesi hazırlandığı belirtilmiştir. Söz konusu liste ekte sunulmaktadır. Bilgisi yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter

23.05.2024
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Haziran 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;Ticaret Bakanlığı nın Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere düzenlediği haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek e-sohbet toplantıları iletilmektedir.

Bu minvalde;

  • 4 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00 da Tunus ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirleri ile "Tunus Pazarına Giriş" konulu,
  • 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00 da Pakistan da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirleri ile "Pakistan Pazarına Giriş" konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantılar için aşağıdaki kayıt bağlantıları sunulmuştur:

Haziran 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

Elektronik Sohbet Toplantısı Tarih Saat Kayıt Bağlantısı

Tunus - "Tunus Pazarına Giriş" 4 Haziran 2024 14.00 https://bit.ly/44KFBFj

Pakistan - "Pakistan Pazarına Giriş" 6 Haziran 2024 14.00 https://bit.ly/3K8UEPn

Bilgisi yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,

Genel Sekreter

23.05.2024
Tunus ve Pakistan Elektronik Sohbet Toplantıları hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler"in 4 Haziran 2024 Salı günü 14.00 te "Tunus Pazarına Giriş" ve 6 Haziran 2024 Perşembe "Pakistan Pazarına Giriş" etkinliklerinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıların kayıt linkleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgisi yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
22.05.2024
LÖSEV Kurban Bağış Kampanyası

Sayın Üyemiz,

LÖSEV tarafından, lösemili çocukların beslenme koşullarının en az ilaçlar kadar önemli olduğu vurgulamak adına bir "Kurban Bağış Kampanyası" duzenlenmiş olup bu kampanyaya katılım sağlamak isteyen siz değerli üyelerimiz ekteki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,

Genel Sekreter

22.05.2024
Peşin Hububat Satışları Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

TMO tarafından Borsamıza iletilen yazıda;2024MayısayındaTMOdepolarındansatışaaçılanhububatstoklarıiçinsonürünteslimtarihi24 Mayıs2024(dahil),olarakilgidekayıtlıyazımızlabildirilmişti.

GenelMüdürlüğümüzce;satışlarımızdayaşananyoğunlukvegelentaleplerdikkatealınarak2024 MayısayındaTMOdepolarındansatışaaçılanhububatstoklarıiçinsonürünteslimtarihi31 Mayıs 2024 (dahil)olarakyenidenbelirlenmiştir. Bilgisi yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
22.05.2024
Türkiye-Tacikistan İş Forumu, 28 Mayıs 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda;Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı münasebetiyle 28 Mayıs 2024 Salı günü 14:00-15:00 saatleri arasında Birliğimiz tarafından TOBB İkiz Kuleler Ankara da Türkiye-Tacikistan İş Forumu düzenlenecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Şerali Kabir in teşrifleri ile gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımı öngörülmekte olup, iş forumunda iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi beklenmektedir.

Forum öncesi 12:30-13:30 saatleri arasında ikili görüşmeler yapılacak olup, forum programı ve Tacik tarafı katılımcı listesi bilahare iletilecektir. Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-tacikistan-is-forumu bağlantıda yer alan kayıt formunu 27 Mayıs 2024 saat 12:00 e kadar doldurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Sena NAMLI BİNGÜL, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Tel: 0312 218 22 22

E-posta: sena.namlibingul@tobb.org.tr

Bilgisi yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Gültekin GÜLER,
Genel Sekreter
22.05.2024
Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO

ETKİNLİK TAKVİMİ

Nisan Mayıs 2024
Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cmt. Pz.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9