"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
19 Temmuz 2024 Cuma

ETB Hakkında

          

       Kuruluşu;

   

    ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI “ Eskişehir Zahire Borsası” ismi altında 31 Aralık 1925 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın müsaadesiyle kurulmuştur.

 

Borsamızın o yıllardaki KURUCULARI;

 

 

Reis

Yasinzade Mehmet Ali Bey

Aza

Mihalıççıkzade İsmail Bey

Aza

Çerkez Ahmet Bey

Aza

Hacı Muharrem Bey

Aza

Hafız Hüseyinzade Mehmet Bey

Aza

Şeker Hafızzade Hulusi Bey

Aza

Gümülcineli Mehmet Bey

Aza

Hacı Halimzade Osman Bey

Genel Sekreter

Necip Bey

Komiser

Ali Ulvi Bey

 Ülkemizde 5174 yasa ile çalışması düzenlenen Borsamız, üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve yukarıda belirttiğimiz kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Borsalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğine sahip bir kuruluştur.


Borsamızın bağlı bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsamızın bir üst kurulu ve Ankara’daki temsilcisidir. Ana görevi ise Odalar ve Borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır. 

1926 yılından bu yana faaliyet gösteren Borsamız halen Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan 55.000 m2’lik alanı kapsayan merkez yerleşkesinde, İdare Binası, Meclis Toplantı Salonu, Konferans Salonu, Fuaye ve Sergi Salonu, Tarım Aletleri Müzesi, Elektronik Emtia Satış Salonu, Üye ve Danışman Ofisleri, Türib Acenteliği, Macaristan Vize Destek Ofisi, Çifti Kafeteryası, halka açık Lokanta, satışa sunulmak üzere gelen ürünlerin fiziki ve kimyasal analizlerinin yapıldığı Satış Öncesi Analiz Laboratuvarı, Özel İstek Laboratuvarı ile Yem ve Yağ Analiz Laboratuvarları, 60 tonluk 2 adet Elektronik Kamyon Kantarı, 132 adet Betonarme Yatay Hububat Deposu ile Bin Tonluk Çelik Hububat Siloları bulunmaktadır.

Ayrıca Borsamız 5 İlçede kurmuş olduğu İrtibat Büroları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çifteler ve Sivrihisar İlçeleri İrtibat Bürolarında Tescil, satış öncesi analiz, açık arttırma ile satışlar, yazıhane, depolama ve kantar hizmetleri, Beylikova İlçesi İrtibat Bürosunda, tescil, satış öncesi analiz ve kantar hizmeti, Alpu ve Seyitgazi İrtibat Bürolarında tescil ve satış öncesi analiz hizmetleri, Canlı Hayvan İrtibat Bürosunda ise yalnızca tescil hizmeti verilmektedir.

Bunların dışında, Borsamızın envanter kayıtlarında yer alan, Organize Sanayi Bölgesinde 77.323 m2 arsası üzerinde faaliyette olan 20.000 m2 kapalı alana sahip Lojistik Depolama Tesisi ile Eskişehir Sevinç Köyü mevkiinde 13.442 m2 arsa, Sivrihisar İlçesi Kurşunlu mevkiinde 23.303 m2 arsası, bulunmaktadır.

Borsamızın 450 üyesi bulunmaktadır. Eskişehir Ticaret Borsası, Tarım ve hayvancılığın ülke için önemini her zaman önde tutmuş ve kalkınmanın önemli yollarından biri olarak görmüştür. Eskişehir Ticaret Borsası, bu yolda ülke kalkınmasını ilgilendiren konulara yasaların kendine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ciddiyetle eğilmeyi görev olarak benimsemiştir. Bu anlayış Borsamızı Odalar ve meslek kuruluşları arasında hak ettiği seviyeye ulaştırmıştır. ETB, üyesi olan firmaların faaliyetlerinde karşılaştıkları darboğazlar ve sorunların çözümünü sağlamakta ve üyelerini ilgili merciler nezdinde temsil etme görevini hassasiyetle yerine getirmektedir. Eskişehir Ticaret Borsası her zaman ülke ve bölge ekonomisinin kalkınması açısından üzerine düşen görevi, belirlediği kalite politikası çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

 

 

BORSA ORGANLARI

 Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, 5174 sayılı Kanunda yazılı esas ve usullere göre, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında Birliğe bağlı oda ve borsa meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde yapılır.

 Borsanın organları şunlardır:

 a) Meslek komiteleri.

b) Meclis.

c) Yönetim Kurulu.

d) Disiplin Kurulu.

 

  Borsa Meslek Komiteleri

 Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş ve yedi kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.

 Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer.

 Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

 Eskişehir Ticaret Borsasında toplam 43 kişiden oluşan 8 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Her bir meslek komitesinin bir başkanı, bir başkan yardımcısı ve üyeleri bulunmaktadır.  1.- 2. – 6. – 7. Meslek Komitelerinin bir başkanı, bir başkan yardımcısı ve beş üyesi, 3.- 4.- 5.- 8. Meslek Komitelerinin bir başkanı, bir başkan yardımcısı ve üç üyesi bulunmaktadır.

 

 Borsa Meclisi

 Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

 En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

   Eskişehir Ticaret Borsası Meclisi, bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir katip üye olmak üzere 19 kişiden oluşmaktadır.

 

 1947 yılından bugüne Borsa Meclis Başkanları;

 

Hakkı OĞUZ

1947 – 1951

Mehmet Ali YASİN

1951 – 1952

Hakkı OĞUZ

1952 – 1955

Hakkı OĞUZ

1955 – 1959

Aziz ZEYTİNOĞLU

1959 – 1960

Hüsnü YERÇİL

1960 – 1964

A. Hamdi ALTINEL

1964 – 1967

A. Hamdi ALTINEL

1967 – 1971

Fevzi ÜÇER

1971 – 1972

Kamil BAYRAKTAR

1972 – 1974

Osman HATAY

1974 – 1979

İsmet ERDEN

1979 – 1984

İsmet ERDEN

1984 – 1989

İsmet ERDEN

1989 – 1995

Cemal KOYUNCU

1995 – 1999

Çetin SIZANLI

1999 – 2013

Hasan ÖZTÜRK

2013 – …….

       

         Borsa Yönetim Kurulu

 

     Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş kişiden oluşur.

 Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

 Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sayman üye olmak üzere Beş üyeden oluşmaktadır.

 

 1947 yılından bugüne Borsa Yönetim Kurulu Başkanları;

 

Mustafa ÖZEN

1947 – 1951

Aziz ZEYTİNOĞLU

1951 – 1955

Ali GÜNDEM

1955 – 1960

Ekrem GÜRLER

1960 – 1964

Ali GÜNDEM

1964 – 1969

Mekin ÖZÖĞÜT

1969 – 1974

Ali Gündem

1974 – 1978

Selim ÖĞÜTÜR

1978 – 1984

Mekin ÖZÖĞÜT

1984 – 1986

Selim ÖĞÜTÜR

1986 – 1990

Selim ÖĞÜTÜR

1990 – 1994

Selim ÖĞÜTÜR

1994 – 1996

Faruk ERDOĞAN

1996 – 1999

Selim ÖĞÜTÜR

1999 – 2013

Ömer ZEYDAN

2013 – .……

     

      Borsa Disiplin Kurulu

 

    Borsa disiplin kurulu, meclisçe dört yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

 Borsa Genel Sekreterliği

 

5174 Sayılı yasanın 74. Maddesi gereği, Odalar ve borsaların işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilir.

 

1947 yılından bugüne Borsa Genel Sekreterleri;

 

Şinasi YILMAZ

……. – 1948

Hayri UYGUR

1948 – 1960

Ahmet ALLAMEOĞLU

1960 – 1967

Zekeriya ERDOĞAN

1967 – 1988

M. Aydın SOFUOĞLU

1988 – 2001

Adnan YILMAZ

2002– 2017

Gültekin GÜLER
          2018– .........

 

Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO