"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
21 Şubat 2024 Çarşamba

Tüm Duyurular

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi
Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda; "Yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisinigösterir “Borç Durum Belgesi”ni, bir diğer adıyla "Borcu Yoktur Yazısı" nı e-devlet üzerinden teminedebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden“Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkan sağlanmıştır" bilgisi yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
9.02.2024
Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında) 2024
Sayın Üyemiz, TMO stoklarındabulunanve(Ek-1) deyeralanekmeklikbuğday,arpa,çavdar,yulafve tritikale aşağıda yer alan esaslar ve (Ek-2) de belirtilen fiyatlarlakişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak,yine(Ek-1) deyeralanmakarnalıkbuğdayvemısıraşağıdayer alan esaslar ve (Ek-2) de belirtilen fiyatlarla kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Şubat 2024tarihindenitibaren, kırmızımercimek ve pirinçiseaşağıda belirtilenesaslar ve(Ek-2) de belirtilenfiyatlarla01 Şubat 2024tarihindenitibarensatılacaktır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
2.02.2024
TOBBUYUM Bilgilendirme Webinarları Hk.
Sayın Üyemiz, Birliğimiz, 22 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren ilk arabuluculuk kanunu olan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu nun" hazırlık aşamasından bugüne kadar Türkiye de arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi ve arabuluculuğun yaygınlaşması konusunu önemsemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda, Birliğimizin girişimleri ile iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarının sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından çeşitli konularda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
29.01.2024
Mısır Satış Duyurusu
Sayın Üyemiz, S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi nden Borsamıza iletilen ekte bilgilerinize sunulan yazıda muhtelif dane mısır satışı yapılacağı bilgisi iletilmiştir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
23.01.2024
Yetki Belgesi İşleri
Sayın Üyemiz, Malumlarınız olduğu üzere, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 56 ıncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar"da düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme kapsamında; Usul ve Esasların 9/1-c maddesinde belirtilen ödenmiş sermaye tutarı 1.000.000,- TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak uygulanacak olup, Geçici Madde 2 gereği, 31.12.2023 tarihine kadar bu koşulu sağlamaları ve bu durumu 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek rapor ile belgelemeleri gerekmektedir. Ancak sektörden gelen talepler doğrultusunda; Birlik tarafından belirlenen sermaye tutarının ödenmiş ve bu sermayenin özvarlık içinde korunuyor olduğunu gösteren Yeminli Mali Müşavir Raporu nun Sistem üzerinden ibraz edilme süresi 31.03.2024 tarihine uzatılmıştır. Bu süreye kadar anılan raporu ibraz etmeyen düzenleyicilerin yetki belgesi iptal edilecektir Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
16.01.2024
Buğday Satış Duyurusu
Sayın Üyemiz, S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi nden Borsamıza iletilen ekte bilgilerinize sunulan yazıda muhtelif buğday satışı yapılacağı bilgisi iletilmiştir. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
12.01.2024
Kırsal Kalkınma Hibe Desteği
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (2023/51) 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Program kapsamındaki konulara ilişkin proje başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. Başvurular 03.01.2024tarihindebaşlamıştır. Başvurular19Şubat2024tarihisaat23.59 dasonaerecektir. Programaaituygulamarehberi,başvuruformlarıvebilgilendiricidokümanlar"www.tarimorman. gov.tr" internet adresinden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüklerinden alınabilir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
11.01.2024
4. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi Hk.
Sayın Üyemiz, Metro Türkiye nin ev sahipliği, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) iş birliği ile 17 Ocak 2024 tarihinde İstanbul da Yerelden Küresele: Dünya Kadar Yöre ana temasıyla 4. Coğrafi İşaretler Zirvesi gerçekleşecektir. Söz konusu Zirve ye ilişkin program akışı ve diğer bilgiler ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
10.01.2024
Cumhuriyetimizin 100 üncü Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması Duyurusu
Sayın Üyemiz, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından "Cumhuriyetimizin 100 üncü Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması" adıyla düzenlenen proje yarışmasına ait afiş ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
5.01.2024
27. Tüketici Ödülleri İlanı
Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, "Bilinçli Tüketici Ödülü", "Yazılı Basın Tüketici Ödülü", "Radyo-Televizyon Programı Ödülü", "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", "Bilimsel Çalışma Ödülü", "Tüketici Özel Ödülü" dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri nin bu yıl 27 ncisinin verileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda; 2023 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "27 nci Tüketici Ödülleri" ilanı ekte takdim edilmekte ve ilan metnine Bakanlığın "www.ticaret.gov.tr", https://tuketici.ticaret.gov.tr/ isimli internet sitelerinden de ulaşılabilmektedir. Üyelerimize/Paydaşlarımıza duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
5.01.2024
Tarımda Dijital Teknolojiler
Sayın Üyemiz/Paydaşımız; Bilindiği üzere tarımda dijital teknolojilerin önemi, çeşitliliği ve kullanım alanları her geçen artarak devam etmekte, bu teknolojiler tarımsal üretimde verimliliği sağlamaktadır. Diğer taraftan tarımsal üreticilerin söz konusu teknolojiler hakkında bilgi ve farkındalık eksikliği bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmasını engellemektedir. Bu kapsamda tarımda dijital teknolojiler hakkında envanter oluşturmak ve ardından bu envanterde yer alan teknolojilerin tanıtımını tarımsal üreticilere gerçekleştirmek üzere Birliğimiz tarafından "Tarımda Dijital Teknolojiler Envanteri" çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ile tarımda dijital teknolojiler alanındaki şirketler ile çözümlerinin kayıt altına alınması ve ardından envanterdeki tedarikçilerin ve çözümlerinin tarımsal üreticilere tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede envantere dahil olarak tarımsal üreticiler ile buluşmak isteyen, tarımda dijital teknolojiler üreten ve uygulayan tedarikçilerin 19 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tarimda-dijital-teknoloji adresinde yer alan anketi doldurarak, bilgilerini envantere kayıt etmeleri gerekmektedir. Üyelerimize/Paydaşlarımıza duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
2.01.2024
Afet Çözümleri Hızlandırma Programı
Sayın Üyemiz, Afet öncesi, sırasında ve sonrası toplumun yaşadığı problemlerin çözümünü desteklemek için ürün ya dahizmet geliştiren Startupları potansiyel partner, mentor, müşteri ve yatırımcılarla buluşturma hedefiyle, TOBBhimayelerinde "Afet Çözümleri Hızlandırma Programı" düzenlenecektir.Farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve afetlerle ilgili sorunlara çözümler sunan Startuplarınbüyümesine yardımcı olmak, yatırımcılar ile tanıştırmak, seçilen girişimleri ülkemiz inovasyon ve girişimcilikekosistemi paydaşlarıyla buluşturabilmeyi ve toplumsal fayda oluşturmayı amaçlayan programahttps://afetcozum.tobb.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
27.12.2023
Yeşil Sanayi Projesi Bilgilendirme Webinarı Duyurusu
Sayın Üyemiz, Malumları olduğu üzere; Avrupa Yeşil Mutabakatı, sektörlerin üretim ve hizmet süreçlerinin tamamını gözden geçirmesini gerektirecek, şirketlerin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandıracak bir yol haritasıdır. Firmalara önemli yükümlülükler getiren bu düzenlemeye uyum sağlama sürecindeki en önemli başlıklardan birisi de finansmana erişimdir. Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından Dünya Bankası desteğiyle Türkiye Yeşil Sanayi Projesi hayata geçirilmiş ve lansmanı 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilmiştir. Amacı Türkiye de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümünü desteklemek olan projenin toplam bütçesi 450 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Proje hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunmak ve Üyelerimizin sorularının cevaplanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz işbirliğinde ; 27 Aralık Çarşamba günü saat 10.00 – 12.00 saatleri arasında "Yeşil Sanayi Projesi Bilgilendirme Webinarı" düzenlenecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
25.12.2023
YMB Veri Tabanı
Sayın Üyemiz, Birliğimiz, Birliğimizce kontrol edilen yerli malı belgelerinin sorgulanması amacıyla bir web sitesi oluşturmuştur. YMB Veri Tabanı adlı siteye http://ymbvt.tobb.org.tr adresinden girilerek Yerli Malı Belgesi (YMB) alan işletmelerin YMB leri doğrulanabilecek, ayrıca ister ürün adı, ister ürün kodu ile girilerek YMB alan işletmelerin iletişim bilgilerine ulaşılabilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
25.12.2023
Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.
Sayın Üyemiz, ÖRYM-Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Birliğimize iletilen, "Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler" konulu evrak ektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
18.12.2023
Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı
Sayın Üyemiz, Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 26-27-28 Aralık 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı"nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Yazıda, eğitim programı sonunda zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği belirtilerek, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara dijital Başarı Belgesi gönderileceği açıklanmıştır. Yazıda devamla, 22 Aralık 2023 tarihi saat 18.00 e kadar yazıda verilen kayıt linki üzerinden programa katılmak isteyenlerin başvurularını yapabileceği bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
18.12.2023
Kazbegi/Verkhny Lars Sınır Kapısındaki Gelişmeler
Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda, Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Gürcistan ile Rusya arasındaki Verkhny Lars/Kazbegi Sınır Kapısı nın Gürcistan tarafının yoğun kar yağışı sebebiyle 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren kapalı durumda olduğu ve bu durum kış boyunca devam edeceğinden, nakliyecilerimizin alternatif bir güzergâh tercih etmeleri gerektiği bilgisi iletilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
18.12.2023
İlan ve Beyanname Kabulü 2023
Sayın Üyemiz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Borsamıza iletilen yazıda, "3516SayılıÖlçülerveAyarKanunuilebağlıyönetmelikhükümlerince,ölçüvetartıaletlerinin2024 yılımuayenevedamgaişlemleriyapılacaktır.2022yılıveöncesineait,ikisenelikdamgasüresinidoldurmuş ölçüvetartıaletlerinin2024Yılımuayenevedamgaişlemlerininyapılmasıiçin,02Ocak2024tarihinden başlayarak2024YılıŞubatayınınsongününekadarYunusEmreHalkÇarşısıaltkatındabulunan, BelediyemizGrupMerkeziÖlçülerveAyarMemurluğuncabeyannamekabulüyapılacaktır. 2024YılıŞubatayınınsongününekadarbeyannamevermeyenveikisenelikdamgasüresinigeçiren ölçüvetartısahipleri,kişivekuruluşlarhakkında3516SayılıÖlçülerveAyarKanunugereğincecezaiişlem uygulanacaktır." bilgisi yer almaktadır. İlan metni ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
11.12.2023
İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı
Sayın Üyemiz, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri TehlikeSınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlikesınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılanİtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarınıyürütmektedir. Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike SınıflarıTebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılanİtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin BaşvuruFormu ile Oda/Borsanız vasıtasıyla Birliğimize iletilmesi gerekmektedir. İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğineİlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresindenulaşılabilmektedir. Taleplerinizin en geç 20 Aralık 2023 tarihinekadar yazılı olarak Borsamıza, elektronik ortamda word belgesi olarak eskisehirtb@tobb.org.tr e-posta adresineulaştırılması hususunda gereğini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
7.12.2023
Enflasyon Düzeltmesi Semineri
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde ve EY Türkiye işbirliğinde 14 Aralık 2023 tarihindesaat:13:30 da TOBB Konferans Salonu nda Enflasyon Düzeltmesi Semineri gerçekleştirilecektir. Bahse konuseminerde, güncel ekonomik durum ve mali konular değerlendirilerek, enflasyonun muhasebeleştirilmesineilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Bu kapsamda, ekte programı takdim edilen toplantının üyelerinize duyurulması vekatılımcıların https://anket.tobb.org.tr/#/anket/enflasyon-duzeltmesi-semineri adresi üzerinden kayıtyapılması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
7.12.2023
Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları ve Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hk
Sayın Üyemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 inci maddeleri gereğince 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26.11.2023 ve 32381 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ilan ile yürürlük tarihi düzeltilmiştir)01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; - Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TL den 250 Bin TL ye, - Limited şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TL den 50 Bin TL ye, yükseltilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin ise başlangıç sermayesi 500 Bin TL den az olamayacaktır. 01.01.2024 tarihinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketlere yönelik olarak sermaye artırım zorunluluğu veya bu hususa ilişkin takvim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak olan uygulama genelgesinin hazırlık çalışmaları Birliğimizin de iştirakiyle sürmektedir. Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1.250.000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
7.12.2023
Mahsul Buğday Satış İhalesi İlanı
İş sahibi İdarenin (İşletmenin); Adı : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Adresi : Mahmudiye/ESKİŞEHİR Telefon numarası : (222) 611 30 09-10 Faks numarası : (222) 611 30 77 Elektronik posta adresi:anadolu.tic@tigem.gov.tr İşletmemizin 2023 yılı istihsali 2.194 ton mahsul buğday partiler halinde açık arttırma usulü ile satılacaktır. İhale;07.12.2023 günü saat 14.00’deişletmemiz idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale14.12.2023günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır. P. No CİNSİ/ÇEŞİDİ Silo No Miktarı (kg) Muh.Fiyatı (TL/kg) MuhammenTutarı (TL) GeçiciTeminat %5 1 Mahsul Buğday Reis 1 455.000 7,65 3.480.750,00 174.037,50 2 Mahsul Buğday Reis 2 464.000 7,65 3.549.600,00 177.480,00 3 Mahsul Buğday Reis 3 441.000 7,65 3.373.650,00 168.682,50 4 Mahsul Buğday Kate-A1 4 360.000 7,60 2.736.000,00 136.800,00 5 Mahsul Buğday Kate-A1 6 274.000 7,60 2.082.400,00 104.120,00 6 Selektör Altı Buğday 5 200.000 6,20 1.240.000,00 62.000,00 TOPLAM 2.194.000 16.462.400,00 823.120,00 İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. Tebligat için adres beyanı belgesi Geçici teminat vermesi İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi. Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine İstekli Adı ve İhale konusu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar işletmeye ihale dosyasını teslim etmeyen şahıs ya da firmalar ihaleye katılamaz. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ticaret Daire Başkanlığı),https://www.tigem.gov.tradresinde veya işletmemizde görülebilir. İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizinZiraat Bankası Mahmudiye/ESKİŞEHİR şubesindeki (TR45 0001 0005 1205 9943 7852 51) iban noluhesabına yatırılacaktır.İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, İstekliler geçici teminatlarını ihale başlamadan önce işletme banka hesabına yatıracaklarve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Geçici teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az90 (Doksan)gün süreli olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. İhaleye ait karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri müşteriye aittir. Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
7.12.2023
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Çalışma Esasına Geçilmesi
Sayın Üyemiz, Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından 01/12/2023 tarihi itibarıyla ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmet verilmeye başlandığı iletilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
6.12.2023
Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında) Aralık 2023
Sayın Üyemiz, TMO Stoklarında bulunan çeşitli hububat ekte bilgileri mevcut olan şartlar ile satışa sunulacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
6.12.2023
Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı hk.
Sayın Üyemiz, Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı nı önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup Birliğimizden toplantıya ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir. Toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen görüşlerin Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
30.11.2023
Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) Yarışma Çağrısı
Sayın Üyemiz, Fas Demir Yolları Ofisi (ONCF) tarafından trenlerin temini ve bağlı olan hizmetlerin sağlanması için açılan yarışma ve ek bilgiler iletilmiştir. Demiryolu araçlarının bakımına yönelik uzun vadeli bir ortaklığın kurulması ve Fas ta tren üretimine yönelik bir endüstriyel üretim tesisi inşa edilmesi planlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, projenin demiryolu ekosistemini geliştirmeyi amaçladığı ve projenin tahmini maliyetinin vergiler hariç 16.000.000.000 Fas dirhemi olup, bu miktarın dağılımı ekte yer alan Tablo 1 de gösterildiği şekilde olduğu ifade edilmektedir. Yazının devamında; yarışma çağrısı aşamasında, banka teminatı verilmesine gerek olmadığı belirtilmiş ve rekabetçi diyalog aşamasına uygun olan yarışmacıların, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Kurumuna "Rglement de Consultation" dokümanında belirtilen koşullara göre bir banka garantisi sunmaları gerektiği ifade edilmiştir. Adayların rekabetçi diyalog prosedürüne bireysel olarak ya da grup şeklinde katılabilecekleri, ihalenin Fas Ulusal Demiryolları Ofisi tarafından ekte yer alan Tablo 2 de görüleceği üzere iki bölüme (Lot) ayrıldığı ve rekabetçi diyalog prosedürünün sonunda tüm hizmetlerin bir üreticiye verileceği belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu araçların tahmini teslim süresinin dört yıl olduğu ve sözleşmenin imzalanmasının tahmini başlangıç tarihinin 31 Temmuz 2024 olduğu bilgisi verilmiştir. Fas Ulusal Demiryolu Ofisi RA- versiyon 03 ün 06.02.2023 tarihinde yürürlüğe giren Alımlar Yönetmeliği nin 83. maddesi uyarınca, rekabetçi diyalog prosedürünün ilk aşamasının, kabul edilen adayların seçilmesi amacıyla bir yarışma çağrısından oluşturulduğu belirtilmiştir. İhale dosyalarının kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesi (www.oncf.ma) üzerinden indirilip temin edilebileceği ifade edilmiş, başvuruların içeriğinin ihale "Règlement de Consultation" dokümanında belirtilen şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Adayların başvurularını Fransızca dilinde ve belirtilen iki yöntemden biriyle yapmaları gerektiği bilgisi verilmiştir. Bu çerçevede, başvuruların iki yöntemle gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir: 1. Elektronik Başvuru: Kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik olarak başvuru yapılabilir. 2. Fiziki Başvuru: Fiziki olarak başvurular, "Cellule COD, Direction des achats de l Office National des Chemins de Fer" adresine teslim edilebilir. Başvuru zarflarının açılacağı gün öncesinde, rekabetçi diyalog komisyon başkanına başvuruların teslim edilebileceği belirtilmiştir. Fiziki olarak sunulan başvuruların çıkarılabilir depolama ortamında kayıtlı dijital versiyonları ile birlikte olması gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
30.11.2023
Cezayir de İşbirliği Hk.
Sayın Üyemiz, Cezayir Ankara Büyükelçisi Amar Belani nin mektubunda, Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanlığı bünyesindeki Demir Dışı Madencilik Ürünleri ve Faydalı Maddeler için Ulusal Şirketi ENOF / SPA nın (http://enof.dz/) Türk firmaları ile işbirliği yapmak istediğini bildirmektedir. Şirketin demir dışı mineral ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesinde uzmanlaştığı ve başlıca ürünleri arasında Pantonit Barit, Dolomit, Feldspat, Kalsiyum Karbonat, Molomit ve İnşaat Çakılı bulunduğu kaydedilmektedir. Söz konusu Şirket ile işbirliği konusunda bilgi almak isteyen üyelerimiz, Borsamıza (eskisehirtb@tobb.org.tr) işbirliği talebi ulaştırması halinde, Cezayir Ankara Büyükelçiliğine iletilebilecektir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
30.11.2023
Coğrafi İşaretlerin Kapsamının Zanaat ve Sanayi Ürünlerine Genişletilmesi Hk.
Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda,Avrupa Komisyonu tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde sunulan ve halihazırda tarım ürünleri ve alkollü içecekleri kapsayan coğrafi işaret korumasının, zanaat ve sanayi ürünlerine genişletilmesini öngören Tüzük Teklifinin 12 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nda kabul edildiği belirtilerek, ilgili Tüzük taslağı tarafınıza iletilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü nden alınan ilgi (b) de kayıtlı yeni bir yazı ile bahse konu olan Tüzüğün 27 Ekim 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı ifade edilerek, yayımını takip eden yirminci günde de yürürlüğe gireceği bilgisine ulaşılmıştır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
28.11.2023
Eğitim Planları 2023
Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Borsamıza iletilen yazıda.5-6-7 Aralık 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı"nın 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 3 Aralık 2023 tarihi saat 18.00 e kadar yazıda verilen kayıt linki üzerinden kayıt yaptırabileceği bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
28.11.2023
Anonim ve Limited Şirketler için En Az Sermaye Tutarının Arttırılması Hk.
Sayın Üyemiz, "Anonim ve Limited Şirketler için En Az Sermaye Tutarının Arttırılması" hakkında alınan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayınlanılarak yürürlüğe girdi. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
27.11.2023
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Sayın Üyemiz, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
27.11.2023
2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
Sayın Üyemiz, Resmi Gazetede yayınlanan 2023 yılı yeniden değerleme oranı% 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
27.11.2023
Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, Aşkabat/Türkmenistan
Sayın Üyemiz, Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (HEK) Eş Başkanı T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ın HEK 7. Dönem Toplantısı vesilesiyle yapacağı Türkmenistan ziyareti kapsamında 6 Aralık 2023, Çarşamba günü Türkiye-Türkmenistan İş Forumu nun TOBB ve DEİK işbirliğinde Aşkabat ta düzenlenmesi öngörülmektedir. Bahse konu İş Forumuna katılmayı arzu eden firma ve kurum temsilcilerinin 27 Kasım 2023, Pazartesi günü saat 18:00 e kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkmenistan-is-forumu yer alan formu doldurarak ön kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Başvuru ve Katılım Koşulları:  Uçak biletleri ve Aşkabat ta konaklama katılımcılar tarafından münferit olarak organize edilecektir. Toplantının gerçekleştirileceği yer ve program kayıt yaptıran firma temsilcilerine bilahare iletilecektir.  Türkmenistan Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Bu bağlamda, katılım formunu dolduran kişilerin listesi, vize kolaylığı sağlanması amacıyla Türkmenistan Ankara Büyükelçiliğine tarafımızdan iletilecek olup, vize başvurusu ve takibi katılımcılar tarafından münferit olarak gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, diplomatik notaya işlenecek pasaport bilgilerinin katılım formuna eksiksiz eklenmesi önem arz etmektedir. Detaylı bilgi için: TOBB: Anara Daylan, Uzman E-posta: anara.daylan@tobb.org.tr Tel.: 0312 218 22 23 DEİK: Tuğba Bal Bahar, İş Konseyleri Koordinatörü E-posta: tbal@deik.org.tr Tel.: 0212 339 50 55 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
21.11.2023
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayın Üyemiz, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılar içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
21.11.2023
Göçer Hayvanların Tanımlanması Ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayın Üyemiz, "Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan değişiklik Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılar içintıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
21.11.2023
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayın Üyemiz, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan değişiklik Resmi Gzetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
21.11.2023
İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı Duyurusu
Sayın Üyemiz, 21-22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı"nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 17 Kasım 2023 tarihi saat 18.00 e kadar yazıda verilen kayıt linki üzerinden kayıt yaptırabileceği bildirilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
14.11.2023
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Birleşik Arap Emirlikleri
Sayın Üyemiz, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile Türk iş dünyasını bir araya getiren "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" etkinliklerinden, Birleşik Arap Emirlikleri nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizin katılımları ile düzenlenecek "Birleşik Arap Emirlikleri Pazarına Giriş" konulu e-sohbet toplantısının 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00 te gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantı kaydı https://bit.ly/3FRks0v linkinden gerçekleştirilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
14.11.2023
Doğrusunu Yapan KOBİ ler Webinar Serisi
Sayın Üyemiz, Birliğimiz organizasyonunda KOBİ lere yönelik olarak her hafta Salı günleri internet üzerinden TOBB Sürdürülebilir KOBİ Programı: Doğrusunu Yapan KOBİ ler Webinar Serisi 5 Aralık 2023 tarihinde başlayacaktır. Programa ilişkin davet ve içerik ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile FCO Akademi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Doğrusunu Yapan KOBİ ler Webinar Serisinde her hafta farklı bir konu başlığında birbirinden değerli eğitmenler eşliğinde İletşim, Finans, İK Yönetimi, Pazarlama-Satış ve Organizasyon konularına yer verilecek olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Katılım için https://akademi.tobb.org.tr/view/uye/uyeol.php adresinden TOBB Akademi ye üye olmanız ve katılmak istediğiniz programa akademi.tobb.org.tr adresinden kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt sonrası mail adresinize gönderilen kayıt linki üzerinden zoom kaydınızı tamamlayıp mail adresinize gönderilen katılım linki ile programa katılım sağlayabilirsiniz. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
14.11.2023
Türkistan Yatırım Turizm ve İş Forumu 24 25 Kasım 2023
Sayın Üyemiz, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası ndan (ATAMEKEN) alınan bir yazıda, 24 - 25 Kasım 2023 tarihlerinde Kazakistan ın Türkistan şehrinde, " Uluslararası Yatırım, Turizm ve Ekonomi Forumu nun düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu toplantıya katılacak Kazakistan Cumhuriyeti Bakanları arasında, Milli Ekonomi Bakanı Sn. Alibek Kuantyrov, Ulaştırma Bakanı Sn. Marat Karabayev, Tarım Bakanı Sn. Saparov Aidarbek, Su Kaynakları Bakanı Sn. Nurzhan Nurzhigitov, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sn. Arman Shakkaliyev ve Türkistan Valisi Sn. Darkhan Satybaldy yer almaktadır. Türkçe-Rusça ve İngilizce simultane tercüme hizmetinin sağlanacağı etkinlik 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek olup taslak program katılım teyidi veren firmalarımıza ayrıca iletilecektir. Katılım teyidinin en geç 21 Kasım 2023 tarihine kadar Birliğimize (adem.kula@tobb.org.tr, Tel:0533 7419279 ) iletilmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
14.11.2023
Arpa Çeşiti
Sayın Üyemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden TOBB ne intikal eden 26.10.2023 tarih ve E-76974139-110.99-11761332 sayılı, "2023 yılı itibarıyla tohumluk piyasasına sunulacak olan Fırtına Arpa çeşidi" hakkındaki yazı ekte gönderilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
14.11.2023
Kooperatifçilik Eğitimi
Sayın Üyemiz, 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında; esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Sürekli eğitim merkezi TOBB ETÜ-SEM, Ticaret Bakanlığı tarafından "Eğitim Sağlayıcı" sıfatı ile yetkilendirilmiştir. TOBB ETÜ SEM, 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi bir eğitim planlamaktadır. Ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
13.11.2023
Dost Ülke Vatandaşları ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya da Banka Hesabı Açmalarının Kolaylaştırılması
Sayın Üyemiz, Ticaret Müşavirliği nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu (RF) Hükûmetine ait internet sayfasında, dost ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF de iş kurmalarını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu anılan ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF bankalarında hesap açmalarının kolaylaştırılmasının amaçlandığı, bunun için söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde bulunan finansal kuruluşlara gerekli belgeleri sunmak suretiyle RF bankalarında hesap açmalarının mümkün olacağı belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu habere http://government.ru/news/49928/ adresinden ulaşılabilmesi mümkün olduğu ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
11.11.2023
Sosyal Güvenlik Kurumu Broşürü
Sayın Üyemiz, SGK Eskişehir İl Müdürlüğü nün Borsamıza yaptığı ziyaret kapsamında iletilen broşur ekte bilgilerinize sunulmuştur. incelemenizi rica ederiz, Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER
7.11.2023
E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi Hk.
Sayın Üyemiz, Birliğimiz koordinasyonunda; başta Amazon Türkiye, Trendyol ve Yemeksepeti olmak üzere, Askon DesignCenter, Hipotenüs, Ideasoft, Ticimax ve TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) işbirliği ve katkılarıyla20 Kasım 2023 tarihinde E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi 2. etabı başlatılacaktır. Çevrimiçi platformda başlatılacak olan E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi; e-ticaret sektöründe nitelikli insankaynağının artırılmasını, KOBİ lerin dijitalleşerek e-ticarete başlamasını sağlayacaktır. Aynı zamanda,kişilerin veya işletmelerin satış kabiliyetinin ve hacminin artırılmasını destekleyecektir. TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi tarafından sahiplenilen bu projede; 1 yıl içerisinde toplam 500 kişiye eticaret eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Bir eğitim grubunda en az 40 kişi olması ve toplam 52 saatlik çevrimiçieğitimin 34 saatinin TOBB ETÜ SEM eğitmenleri tarafından geri kalanının ise sektörde profesyonel olarakgörev alan uzman özel sektör temsilcileri tarafından verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, akademisyen ve sektör temsilcilerinin vereceği dersler ile katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiyi eş zamanlıverilebilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda yapılacak değerlendirmeye göre de başarılı olan katılımcılaraTOBB ETÜ SEM tarafından sertifika verilecektir. Projenin bir diğer önemli katkısı ise 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğandepremden etkilenen ve e-ticarette uzmanlaşmak isteyenler için TOBB ETÜ SEM tarafından öncedenbelirlenen kontenjan dahilinde ücretsiz eğitim imkanı sağlamasıdır. Projeye ait detaylar ve kayıt işlemleri, internet https://www.sem.etu.edu.tr/egitim/e-ticarette-uzmanlik-egitimi adresinden yapılmaktadır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
7.11.2023
Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında) Kasım 2023
Sayın Üyemiz, TMO Stoklarında bulunan çeşitli hububat ekte bilgileri mevcut olan şartlar ile satışa sunulacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
6.11.2023
TOKİ den Eskişehir Seyitgazi de Arsa Satışı
Sayın Üyemiz, Ekte satış bilgileri yer alan, Seyitgazi ilçemizde 1 adet arsa satışı yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.
25.10.2023
Türkiye-Türkmenistan İş Forumu
Sayın Üyemiz, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov un ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaretikapsamında 26 Ekim 2023 Perşembe günü Birliğimiz ve DEİK işbirliğinde Ankara da Türkiye-Türkmenistan İş Forumu düzenlenecektir. Sayın Serdar Berdimuhammedov un teşrifleri ve iki ülkeden ilgili Bakanların iştirakiyle Birliğimiz merkezindegerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyetgösteren iş insanlarının katılımı öngörülmekte olup, iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, 11:00-14:00 saatleri arasında düzenlenmesi öngörülen ve programı bilahare iletilecek olanetkinliğe katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin 25 Ekim 2023 saat 12:30 a kadarhttps://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-turkmenistan-is-forumu bağlantıda yer alan kayıt formunudoldurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için: TOBB: Anara Daylan, Uzman, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Tel.: 0312 218 22 23 E-posta: anara.daylan@tobb.org.tr DEİK: Tuğba Bal Bahar, İş Konseyleri Koordinatörü Tel.: 0212 339 50 55 E-posta: tbal@deik.org.tr
24.10.2023
100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi
Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonunda, Birlik Başkanımız M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun katılımlarıyla, 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi 1 Kasım 2023 Çarşamba günü Antalya Akra Hotel de gerçekleştirilecektir. Girişimcilik, sivil toplum ve dijital dönüşüm dünyasının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı etkinlik kapsamında, alanında uzman girişimciler tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak; girişimcilik politikaları, girişimcilik ekosisteminin hızlandırıcı ve destekleyici aktörleri mercek altına alınacaktır. Ekosistemin önemli aktörlerinin yer aldığı bu zirveye dinleyici olarak katılmak için aşağıda yer alan linkten kayıt olunabilmektedir. https://form.jotform.com/232553484925968 Zirve kapsamında düzenlenecek Open House Meeting te, TOBB girişimcilik ekosisteminin mentorları ile başvurular arasından seçilecek, girişimini belirli bir seviye getirmiş girişimciler bir araya gelecektir. Bahse konu buluşmanın amacı, girişimcilerin sorularını doğrudan mentorlere sorabilmeleri ve aldıkları geri bildirimlere göre girişimlerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Open House Meeting te mentorlar oturumuna başvurmak için aşağıda yer alan linkten kayıt olunabilmektedir. https://form.jotform.com/232554332778967 Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
20.10.2023
Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi
Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle Birliğimiz, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem vermekte ve bu husustaki çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin artışına yönelik olarak 13-15 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya da Birliğimizin de destekleri ile Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi düzenlenecektir. Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgi ve katılım için "https://sigortacilikfuar.com" adresli internet sayfası ziyaret edilmelidir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, GÜLTEKİN GÜLER Genel Sekreter
20.10.2023
Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO