"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
19 Temmuz 2024 Cuma

ETB Kalite Politikası

BORSAMIZIN POLİTİKALARI

KALİTE POLİTİKASI;

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetimi ve Çalışanları ile birlikte, 

 

 • Vereceğimiz Borsa hizmetlerinde, genel ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde, dürüst, karşılıklı güven, mesleki iş disiplini ve ahlakına uygun bir şekilde, Kanun, Yönetmelik, Örf ve adetleri uygulayarak kurumsal ve toplumsal faydayı sağlayıcı, beklenen ve arzu edilen kalite seviyesine ulaşmayı,
 • Hizmet sunumunu, en hızlı, en doğru, eşit muameleler içinde güler yüzlü bir şekilde vermeye özen göstererek üye ve paydaş odaklı bir düşünceyi benimsemeyi,
 • Sürekli iyileştirmeye açık, organları ve çalışanları ile güçlü, paydaşları ile işbirliği içinde, hedef kitlelerine ulaşmayı bilen,  üyelerine daima yol gösteren bir kurum olmayı,
 • Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları öngörebilecek, stratejik bir kalite yönetim sistemi anlayışına sahip, mükemmelliği arayan, memnuniyeti sağlayan bir kurum olmayı,
 • İleriye dönük strateji ve hedefleri desteklemeyi, bu alanda bölgede çalışan tüm kuruluşlara örnek olmayı ve öncülük etmeyi
 • Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu sürekli kılmayı,
 • Çevresi ile sosyal ilişkileri olumlu düzeyde olan kurum olmayı,
 • Çevre bilinci çerçevesinde, mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı, kalite politikası olarak benimsemektedir.

 

MALİ POLİTİKA;

Eskişehir Ticaret Borsasının, mevcudiyetini devam ettirebilmesi, üyelerinin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini karşılayabilmesi,  bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve tarımsal alanda gelişimine katkıda bulunabilmesi adına yapmış olduğu tüm gider ve yatırım harcamalarını, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu çerçevesinde elde ettiği; kayıt ücreti, yıllık aidat, muamele tescil ücretleri, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, şube ve tescil gelirleri, diğer gelirler, faiz gelirleri, menkul kıymet satış gelirleri, kambiyo gelirleri ve diğer olağandışı gelirlerden elde ettiği mevcut kaynaklarını muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak en etkin şekilde kullanması, Borsamızın mali politikasını oluşturmaktadır.

 

Eskişehir Ticaret Borsası muhasebe işlemleri bu esaslara göre yürütülür;

 • Sosyal sorumluluk
 • Kişilik
 • Dönemsellik
 • Parayla ölçülme
 • Maliyet esası
 • Tarafsızlık ve belgelendirme
 • Tutarlılık
 • Tam açıklama
 • Özün önceliği
 • Önemlilik
 • İhtiyatlılık

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Eskişehir Ticaret Borsası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet göstermekte ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Eskişehir Ticaret Borsası muhasebeye ilişkin mali tablo, makbuz, fiş, belge ve defterleri ile hesap planlarını 5174 sayılı kanun kapsamında yürütülen Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre düzenler.

Yönetim Kurulu’na sunulan evraklar;

Haftalık tediye ve mahsup fişleri

Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu

Bankalar listesi

Aylık harcama listesi

Aylık kesin mizan

Meclis ve Hesapları İnceleme Komisyonu’na sunulan evraklar;

Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu

Aylık kesin mizan

Yılsonu kapanış mizanı ve bilançosu

Aylık bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu ve detay mizan her ayın sonunda meclis üyelerine ve Hesapları İnceleme Komisyonu’na meclis toplantısından önce incelenmesi amacıyla gönderilir.

Haftalık tediye fişleri, banka ve kasa durumunu gösterir liste yönetim kurulu toplantılarından önce, incelenmek üzere yönetim kurulu üyelerine gönderilir.

5174 sayılı kanunun 33. Maddesi gereğince, Borsanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Borsayı, Yönetim Kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

5174 sayılı kanunun 52. Maddesi gereğince bütçeden harcama Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği Başkan vekillerinden biri ve Genel Sekreterin veya Yönetim Kurulu Sayman Üyesinin ortak imzası ile yapılır.

Eskişehir Ticaret Borsası mali yönetimi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir:

 

1- Muhasebe Yönetimi:

Amaç ve Kapsam:

Eskişehir Ticaret Borsası faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemlerini kapsar.

Uygulama:

Eskişehir Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür. Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.

Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.

Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re ’sen yapılabilir.

5174 sayılı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

Eskişehir Ticaret Borsası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

Raporlama- Değerlendirme:

5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.

Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder.

Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.

2- Finansal Yönetim:

 

Eskişehir Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir.

Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme Komisyonu finansal yönetimle ilgili meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir. Sayman üye, fonların değerlendirilmesi, karlılık, yüksek getiri noktasında yönetim kuruluna bilgi verir.

3- Denetim:

Eskişehir Ticaret Borsası mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır. Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması, etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi Eskişehir Ticaret Borsası için son derece önemlidir. Bu nedenle Eskişehir Ticaret Borsası mali hesapları,  Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Sayman Üye tarafından kontrol edilmekte ve denetlenmektedir.

Genel Sekreter ilgili Muhasebe Belge asıllarını Hesapları İnceleme Komisyonu’na sunar. Hesapları İnceleme Komisyonu sunulan muhasebe belge dikkate alarak gerekli incelemelerini yapar, mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğunu aylık raporlar halinde Meclis’e sunulur.

5174 sayılı kanunun 40. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 60. maddesinde belirtildiği üzere her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir.

Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından ise meclise bir rapor halinde bildirilir.

Mali Riskler ve Risk Yönetimi

Borsa gelirlerinin bütçe planının altında kalması durumunda, gider bütçesindeki kalemlerden tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.

Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet vb) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında TOBB ile temasa geçilerek kaynak talebinde bulunulur.

Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Meclis kararı ile gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak kadar kredi kullanılabilir.

Kaynak artırıcı faaliyet olarak bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanır.

Eskişehir Ticaret Borsası’nın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık Meclis kararı ile sigortalanır.

Nakit mevduatın değer kaybetmesi riskine karşılık, mevduatın borsa vb negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına Borsamız tarafından izin verilmez.

Nakit Yönetimi

Muhasebe Memuru tarafından aylık nakit akış tahmini cetveli hazırlanır. Nakit ihtiyacının en fazla %20 sine kadarı vadesiz mevduatta tutulur. Bu oranın üzerindeki mevduat sayman üyenin kararı doğrultusunda seçilecek en etkin ve risksiz yatırım aracında değerlendirilir.

Ayrıca altışar aylık periyotlarda Muhasebe Memurluğunca gelir ve gider kalemleri önceki 2 yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak tablo halinde Genel Sekreterliğe raporlanır. Son 3 yılda gelir ve gider kalemlerindeki aşırı dalgalanmalar Borsa Genel Sekreteri tarafından incelenir, sebepleri araştırılır ve Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile gerekli tedbirler uygulamaya konulur.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Eskişehir Ticaret Borsası, vermiş olduğu Borsa hizmetlerinde üye ve paydaş memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kurumsal kaliteden ödün vermeksizin insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı benimsemekte olup,  geleceğe hazırlanmada, sürdürülebilirliği sağlamada geliştirilecek yönetim ve üretim modellerinin hazırlanmasında etkili olacak temel faktörün “insan” olduğu anlayışı ile İnsan Kaynakları Politikasını oluşturmaktadır.

Eskişehir Ticaret Borsası, personel alımlarında "Doğru iş eşittir doğru çalışanlar" ilkesini benimsemiştir. Bu ilkeden hareketle kurumumuza katılan konusunda uzman çalışanlarımız, seçim sürecindeki bu hassas yaklaşımımızla birlikte rekabette avantaj yaratacak çalışan profilinin değişime duyarlı, uyumlu ve öğrenen bireylerden oluşacağına olan inancımızla düzenli eğitim programlarına alınmakta, yetkinlik ve becerilerinin gelişimi sürekli desteklenmektedir.

Eskişehir Ticaret Borsasında çalışanların iş yerinde güven ortamında çalışabilmeleri için İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gereklilikler titizlikle uygulanmakta ve tüm çalışanlarına eşit mesafedeki yaklaşımı ile eğitim, gelişim, kariyer olanaklarında fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Personeline sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanlarda hizmet sağlamama yetkisi tanıyacağını, Personelinin iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli yüksek tutacağını,

İSG süreçlerinin ve performansının sürekli iyileştirileceğini, Personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak.

Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,

Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,

Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Eskişehir Ticaret Borsasının amacı, üyelerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir şekilde tam ve koşulsuz olarak karşılamaktır. Bu sebeple;

Hizmet ve faaliyetlerinde can ve mal emniyetini sağlayacağını,

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ve düzenlemelerin yerine getirileceğini,

Hastalık ve yaralanmaların önüne geçilmesi için, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanacağını,

Tehlikelerin etkin olarak belirlenip, risklerin minimize edileceğini,

Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlayacağını,

Ticaret Borsamızın, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını tüm çalışanlarına duyurmayı ve kolayca ulaşılabilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi kurmayı taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ETB çağdaş bir kurum olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte,  güvenlik ve teknoloji gereksinimi olan, projeleri hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Bilgi güvenliğinin kurumsal bir sorumluluk olduğu bilinci ve sıfır güvenlik ihlali ilkesi ile kurumdaki işlerin sürekliliğini, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını üyelerden gelecek faydanın artırılmasını,

Bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını,  gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamayı temel güvenlik politikası olarak benimsemektedir.

Borsamız için bilgi, yukarıda açıklandığı gibi, çok değerli ve korunması gereken bir varlıktır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması Borsa`mızın hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir. Borsamız bilgi güvenliğinin sahip olduğu yaşamsal önemin bilincinde olarak;

Kurulacak olan ETB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi;  hizmet sunduğumuz üye ve diğer paydaşlarımız ile ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Bu politika ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği, tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına alınacaktır.

Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur anlayışı ile Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanacak, yetkiler belirlenecek ve sorumlular atanacaktır.

Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek bilgi işlem altyapısını kullanacak olan tüm birimler, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlayacak olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara uyması sağlanacaktır.

İLETİŞİM VE YAYIN POLİTİKASI

Eskişehir Ticaret Borsası’nın gündemindeki konuları, yürüttüğü tarımsal, ekonomik, kültürel, sosyal faaliyet ve projeleri, doğru bilgiler ışığında günümüz haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak, üyelerimize, paydaşlarımıza ve hedef kitlelerimize faydalı ve yol gösterici doğru bilgiler aktararak bölgemizin, ülkemizin tarımsal ve ekonomik alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Paydaşlarımıza söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

Uygulama;

Borsamıza gelen günlük gazetelerden Borsamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

Türkiye’de ve Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, borsa faaliyetleri, ekonomi, sosyo-kültürel değişimlerin, borsanın çeşitli konularda görüşlerinin,  üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizi tanıtıcı yazıların yer aldığı ETB dergisinin her altı ayda bir yayımlanması ve paydaşlarımıza ulaştırılması,

Eskişehir Ticaret Borsası Yayın Kurulu tarafından Borsamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi,

Borsa yönetiminin katılımlarıyla 6 ayda bir yerel TV programları düzenlenmesi ve Borsanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna aktarılması,

Borsa faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması ve paydaşlarımıza ulaştırılması,

Bölgemizin, Tarımsal ve ticari yaşamına dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının paydaşlar ile paylaşılması,

Eskişehir Ticaret Borsası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Borsanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi,

Eskişehir Ticaret Borsası’nın yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında Eskişehir Ticaret Borsası yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması,

Eskişehir Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması,

Borsanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması,

Borsanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenmesi,

SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması,

Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması,

Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması,

Borsa üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri içinde     (saat 08:30 ve 19:00 arasında) duyurulmasının sağlanması,

Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Borsamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla paydaşlara ulaştırılması,

Borsanın görüş ve önerilerini paydaşlara ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni)  basına açık olarak yapılması,

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması,

Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Borsa yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi,

Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması,

Borsamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında Eskişehir Ticaret Borsası bölümünün güncel tutulması,

Borsamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Borsamız internet sitesine (www.esktb.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak yönetime sunulması,

ÇEVRE POLİTİKASI

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim ve Çalışanları ile birlikte;

Çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre performansını sürekli iyileştirici çalışmalarda bulunmayı amaçlamakta,

Üye ve Paydaşlarına vermiş olduğu hizmetlerde ve yürüttüğü faaliyetlerde, Çevre ile ilgili Yasal mevzuatları ve diğer şartları da dikkate alarak yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için; olumsuz çevresel etkilerini en aza indirerek, doğal kaynakları korumayı,

Çevre sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplum gündeminde önemli ve öncelikli konular durumundadır. Gelişmiş ülkelerdeki yoğun girdi kullanımına dayalı tarım; toprak bozulması, pestisit kirliliği vb. pek çok problem yaratmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomileri, gelişmiş olanlara kıyasla temel endüstrilerine dayanmakta, nüfusun büyük bir bölümü de tarımla uğraşmaktadır. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde, çevresel kaynakların bozulma potansiyeli, üretim yapısının tahrip ediciliği nedeniyle yüksektir.

Endüstrileşmiş ülkelerde ise, çevre kalitesi ile ilgili konular daha çok insan sağlığı ve çevrenin estetik kalitesi açısından değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde sorun, hem insan sağlığı ve üretkenlikle ilgili hem de doğal kaynakların gelecekteki üretkenliğinin tahribi ile ilgilidir. Bu nedenle, tarım, çevre ve ekonomi birbirini bütünleyen konular olarak ele alınmalıdır.

Atık oluşumunu kaynağında engellemeyi varsa atık üretimini en aza indirerek ve bu atıkların geri dönüşümünü sağlamayı taahhüt etmektedir.

 

Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO