"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
22 Eylül 2020 Salı

ETB Kalite Politikası

MALİ POLİTİKA

 

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKA

 

           Eskişehir Ticaret Borsasının, mevcudiyetini devam ettirebilmesi, üyelerinin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini karşılayabilmesi,  bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve tarımsal alanda gelişimine katkıda bulunabilmesi adına oluşturduğu mali politikasının temel amacı;  5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.

 

TEMEL İLKE VE ESASLAR

 

        Eskişehir Ticaret Borsası muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yürütür;

 

 •   Şeffaflık,
 •   Sosyal sorumluluk,
 •   Hesap verilebilirlik,
 •   Tekdüzenin sağlanması,
 •   Maliyet hesabı,
 •   Tarafsızlık ve belgelendirme,
 •   Dönemsellik ve parayla ölçülme,
 •   Önemlilik ve tutarlılık,
 •   Özün önceliği ve ihtiyatlılık,

  5174 sayılı kanun ve yönetmeliklere uygunluk,

  Uluslararası mali standartlara uygunluk,

 

TEMEL UYGULAMALAR

 

    Eskişehir Ticaret Borsası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin yanında;

 

 •   Gelirini sürekli artıran,
 •   Toplam özvarlığını yaptığı yatırımlarla genişleten,
 •   Kurumsal performansını devamlı yükselten,
 •   Kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözeten,
 •   Bir yapıda olmayı kendisine uygulama alanları olarak seçmiştir.

 

TEMEL ALT POLİTİKALAR

 

 Eskişehir Ticaret Borsası mali uygulamalarını aşağıdaki alt politikalara göre yapmaktadır:

 

Mali Tablolar ile Bütçe Politikası

 

a.      Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin işlemleri tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir.

b.      Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur.

c.      Gerçekleşmemiş gelirler ile giderler gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşen gelirler ile giderler gerçek tutarından farklı gösterilemez. Belli bir dönem ya da dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem ya da dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri yapılır.

d.      Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip gelir ve giderler meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir, ancak normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilir.

 

Bilanço Politikası

 

       Borsa tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının yapılması, hesaplara aktarılması, mali tabloların hazırlanması ve raporlanması yoluyla, belli bir tarihte kuruluşun mali durumunu saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.

 

Varlıklara Yönelik Politika

 

a.      Varlıklar, likidite durumlarına göre dönen ve duran varlıklar ana hesap gruplarına ayrılır.

b.      Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir.

c.      Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyecek ve hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılacak varlık ve alacaklar bilançoda duran varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir. Dönem sonunda, vadeleri bir yılın altında kalanlar bu grupta yer alan hesaplardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

d.      Dönem sonu bilanço gününde varlık hesaplarında kayıtlı olup yabancı para cinsinden takip edilen tutarlar, işlem bazında veya günlük olarak değerlenmemişse, değerlemeye tabi tutulur.

e.      Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilebilecek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir.

f.        Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz.

g.      Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen ön ödemeler varlıklar içinde gösterilir.

 

Yükümlülüklere Yönelik Politika

 

a.      Yükümlülükler vade yapılarına göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap gruplarına ayrılır.

b.      Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelecek olan yükümlülükler, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir.

c.      Vadesi bir yılı veya normal faaliyet dönemini aşan borçlar bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alan borçlardan vadeleri bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesaplara aktarılır.

d.      Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler tahakkuk tarihinde kaydedilir ve bilançoda gösterilir.

e.      Bilinen ve tutarları tahmin ve hesap edilebilen bütün yükümlülükler kaydedilir ve bilançoda gösterilir.

f.        Dönem sonunda yükümlülük hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para cinsinden takip ve ödemesi yapılan tutarlar, işlem bazında veya günlük olarak değerlenmemişse, değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile mali raporlarda gösterilir.

g.      Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak alınan ön tahsilatlar yükümlülükler içinde gösterilir.

 

Öz Kaynaklara Yönelik Politika

 

a.      Öz kaynak, varlıklar ile yabancı kaynaklar arasındaki farktır.

b.      İlk açılış bilançosuna dâhil edilememiş bulunan varlıklar, envanteri yapıldıkça ilgili varlık hesabına ve net değere ilave edilir.

c.      Faaliyet hesaplarının raporlama dönemi faaliyet sonucu ile önceki yıl/yıllar faaliyet sonuçları bu grupta yer alır.

 

Nazım Hesaplara Yönelik Politika

 

a.      Varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin sadece bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemler, kuruluşun muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri izlemek üzere nazım hesaplar kullanılır.

b.      Nazım hesaplar birbiri ile karşılıklı borç ve alacak çalışan hesaplardan oluşur. Bu hesaplar mizan ve bilançoda diğer hesap gruplarının altında ayrı bir bölümde gösterilir.

 

Hesapları İnceleme Politikası

 

            Borsamızın gelir ve giderleri ile diğer tüm muhasebe iş ve işlemleri Sayman Üye tarafından, her istenildiği zaman incelenebilir.

 

 

            Sayman Üye mevzuata aykırı bir işlem ya da uygulama gördüğü takdirde gerekli yönetim organlarına bir rapor halinde bildirebilir.

 

 

 

  

 

 

      ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI;

 

 

 

 

AMAÇ:

 

 

 

 

Eskişehir Ticaret Borsası, vermiş olduğu Borsa hizmetlerinde üye ve paydaş memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kurumsal kaliteden ödün vermeksizin insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı benimsemekte olup,

geleceğe hazırlanmada, sürdürülebilirliği sağlamada geliştirilecek yönetim ve üretim modellerinin hazırlanmasında etkili olacak temel faktörün “insan” olduğu anlayışı ile İnsan Kaynakları Politikasını oluşturmaktadır.

 

 

UYGULAMA:

 

 

      Eskişehir Ticaret Borsası, personel alımlarında "Doğru iş eşittir doğru çalışanlar" ilkesini benimsemiştir. Bu ilkeden hareketle kurumumuza katılan konusunda uzman çalışanlarımız, seçim sürecindeki bu hassas yaklaşımımızla birlikte rekabette avantaj yaratacak çalışan profilinin değişime duyarlı, uyumlu ve öğrenen bireylerden oluşacağına olan inancımızla düzenli eğitim programlarına alınmakta, yetkinlik ve becerilerinin gelişimi sürekli desteklenmektedir.

 

 

      Eskişehir Ticaret Borsasında çalışanların iş yerinde güven ortamında çalışabilmeleri için İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gereklilikler titizlikle uygulanmakta ve tüm çalışanlarına eşit mesafedeki yaklaşımı ile eğitim, gelişim, kariyer olanaklarında fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

 

 

     Personeline sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanlarda hizmet sağlamama yetkisi tanıyacağını, Personelinin iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli yüksek tutacağını,

 

 

      İSG süreçlerinin ve performansının sürekli iyileştirileceğini, Personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

 

 

      Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç

       odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak.

 

 

 •       Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak, 
 •       Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, 
 •      Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 •      Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 •       Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 •       Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
 •        Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek,

 

      güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak

 

sürekli                    gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

 

 

 

  

          ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ            POLİTİKASI;

 

 

 

 

Eskişehir Ticaret Borsasının amacı, üyelerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir şekilde tam ve koşulsuz olarak karşılamaktır. Bu sebeple;

 

 

 

 

    Hizmet ve faaliyetlerinde can ve mal emniyetini sağlayacağını,

 

 

 •   İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ve düzenlemelerin yerine getirileceğini, 
 •     Hastalık ve yaralanmaların önüne geçilmesi için, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanacağını, 
 •      Tehlikelerin etkin olarak belirlenip, risklerin minimize edileceğini,
 •   Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlayacağını,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI;

 

 

 

 

AMAÇ:

 

 

      ETB çağdaş bir kurum olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte,  güvenlik ve teknoloji gereksinimi olan, projeleri hayata geçirmeyi planlamaktadır.

 

 

      Bilgi güvenliğinin kurumsal bir sorumluluk olduğu bilinci ve sıfır güvenlik ihlali ilkesi ile kurumdaki işlerin sürekliliğini, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını üyelerden gelecek faydanın artırılmasını,

 

 

      Bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını,  gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmeyi, güncellemeyi ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamayı temel güvenlik politikası olarak benimsemektedir.

 

 

      Borsamız için bilgi, yukarıda açıklandığı gibi, çok değerli ve korunması gereken bir varlıktır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması Borsa`mızın hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir. Borsamız bilgi güvenliğinin sahip olduğu yaşamsal önemin bilincinde olarak,

 

 

UYGULAMA:

 

 

Kurulacak olan ETB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi;  hizmet sunduğumuz üye ve diğer paydaşlarımız ile ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Bu politika ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği, tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına alınacaktır.

 

 

Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur anlayışı ile Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanacak, yetkiler belirlenecek ve sorumlular atanacaktır.

 

 

 

     Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek bilgi işlem altyapısını kullanacak olan tüm birimler, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlayacak olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara uyması sağlanacaktır.

 

 

 

  

ETB İLETİŞİM HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

 

 

AMAÇ:

 

 

    Eskişehir Ticaret Borsası’nın gündemindeki konuları, yürüttüğü tarımsal, ekonomik, kültürel, sosyal faaliyet ve projeleri, doğru bilgiler ışığında günümüz haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak, üyelerimize, paydaşlarımıza ve hedef kitlelerimize faydalı ve yol gösterici doğru bilgiler aktararak bölgemizin, ülkemizin tarımsal ve ekonomik alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır.

   

    Paydaşlarımıza söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

 

UYGULAMA:

 

 

Borsamıza gelen günlük gazetelerden Borsamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasının alınarak ve taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmesi,

 

Türkiye’de ve Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, borsa faaliyetleri, ekonomi, sosyo-kültürel değişimlerin, borsanın çeşitli konularda görüşlerinin,  üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizi tanıtıcı yazıların yer aldığı ETB dergisinin her altı ayda bir yayımlanması ve paydaşlarımıza ulaştırılması,

 

Eskişehir Ticaret Borsası Yayın Kurulu tarafından Borsamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi

 

Borsa yönetiminin katılımlarıyla 6 ayda bir yerel TV programları düzenlenmesi ve Borsanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna aktarılması

 

Borsa faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması ve paydaşlarımıza ulaştırılması

 

Bölgemizin, Tarımsal ve ticari yaşamına dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının paydaşlar ile paylaşılması

 

Eskişehir Ticaret Borsası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Borsanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi

 

Eskişehir Ticaret Borsası’nın yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında Eskişehir Ticaret Borsası yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması

 

Eskişehir Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması

 

Borsanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması

 

Borsanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenmesi

 

SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması

 

Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması

 

Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması

 

Borsa üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri içinde     (saat 08:30 ve 19:00 arasında) duyurulmasının sağlanması

 

 Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Borsamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla paydaşlara ulaştırılması

 

Borsanın görüş ve önerilerini paydaşlara ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni)  basına açık olarak yapılması

 

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması

 

Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Borsa yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi

 

Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması

 

Borsamızın basında yer alan haberlerine ilişkin web sayfasında Basında Eskişehir Ticaret Borsası bölümünün güncel tutulması

 

Borsamızın basında yer alan haberlerinin, basında yer alma oranlarının ve Borsamız internet sitesine (www.esktb.org.tr) giriş oranlarının 3 aylık olarak raporlanarak yönetime sunulması.

 

 

 

       ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI ÇEVRE POLİTİKASI   

 

  

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim ve Çalışanları ile birlikte;

 

Çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre performansını sürekli iyileştirici çalışmalarda bulunmayı amaçlamakta,

 

Üye ve Paydaşlarına vermiş olduğu hizmetlerde ve yürüttüğü faaliyetlerde, Çevre ile ilgili Yasal mevzuatları ve diğer şartları da dikkate alarak yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam için; olumsuz çevresel etkilerini en aza indirerek, doğal kaynakları korumayı,

 

Çevre sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplum gündeminde önemli ve öncelikli konular durumundadır. Gelişmiş ülkelerdeki yoğun girdi kullanımına dayalı tarım; toprak bozulması, pestisit kirliliği v.b. pek çok problem yaratmaktadır.

 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomileri, gelişmiş olanlara kıyasla temel endüstrilerine dayanmakta, nüfusun büyük bir bölümü de tarımla uğraşmaktadır. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde, çevresel kaynakların bozulma potansiyeli, üretim yapısının tahrip ediciliği nedeniyle yüksektir.

 

Endüstrileşmiş ülkelerde ise, çevre kalitesi ile ilgili konular daha çok insan sağlığı ve çevrenin estetik kalitesi açısından değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde sorun, hem insan sağlığı ve üretkenlikle ilgili hem de doğal kaynakların gelecekteki üretkenliğinin tahribi ile ilgilidir. Bu nedenle, tarım, çevre ve ekonomi birbirini bütünleyen konular olarak ele alınmalıdır.

 

 

 

Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO